Horoscoop sterrenbeeld Vissen eigenschappen

Horoscoop Vissen Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Vissen lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over de eigenschappen van jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Vissen 19 Februari – 20 Maart

Het element van het sterrenbeeld Vissen is water. De heerser van het teken Vissen is de planeet Neptunus. Het Vissen type heeft een geweldige innerlijke kracht, voortkomend uit een diep gevoelsleven en uit vergeestelijkte kennis. Zij kunnen zich onbegrepen wanen. Tengevolge van hun gevoelig, sensibel karakter zal het hun vaak moeilijk vallen hun wil door te drijven. Zij kunnen door anderen worden uitgebuit, laten zich gemakkelijk beïnvloeden en verstaan niet altijd de kunst, hun ellebogen te gebruiken. Toch proberen ze het op een andere manier, die begrijpelijk en aanvaardbaar is, maar die, zoals zij zullen ervaren, zelden tot het gestelde doel leidt. Door teleurstellingen worden ze steeds voorzichtiger en tenslotte kunnen ze wantrouwiger tegenover hun omgeving worden, daarvan kunnen zo nu en dan ook onschuldigen de dupe worden. Vissen mensen zou men de raad moeten geven: ‘Wees egoïstischer, ook al gaat het tegenover uw eigen overtuiging in.’

Levendige fantasie en alles los laten

In hun hele geaardheid streven zij naar idealen, waarin zij ongetwijfeld hun innerlijk geluk zoeken; de harde werkelijkheid van het leven wil het vaak echter anders. Ze hebben teveel gevoel en als tegenhanger te weinig werkelijke wilskracht, om in de harde strijd om het bestaan, welbehagen te vinden. Dit teveel aan gevoel en te weinig aan doorzettingsvermogen leidt juist tot het pijnlijke element dat ontevredenheid heet. Met een fijnzinnig invoelend vermogen treden ze hun medemens tegemoet, hechten zich aan hun vrienden, van wie ze de fouten maar al te gemakkelijk over het hoofd zien.

Ze delen graag weldaden uit en zouden graag een waas van poëzie en schoonheid over het leven van alledag verbreiden. Hun levendige fantasie verplaatst hen in hoger sferen, of ze keren in het leven van alledag, met een neiging tot pessimisme. Er volgen tijden van onbezonnenheid en innerlijke onrust; gelijktijdig komt het verlangen in hen op, alles los te laten en te gaan zwerven. Het uitheemse trekt hen zeer.

Uitstekende toneelspelers en verleiders

Hoe dan ook, Vissen mensen zijn niet altijd zo opofferend van aard, als men denkt dat ze zijn. Ze kunnen, met groot succes, wat betreft hun ware motieven, andere mensen en zelfs zichzelf, misleiden. Over het algemeen zijn zij uitstekende toneelspelers. Helaas kan niet elke Vissen mens een plaatsje vinden bij theater of televisie. De show must go on, maar eindigt helaas daar, waar hij zou moeten beginnen. Het Vissen type is uiterst bekwaam in het betrekken van andere mensen in hun fantasieën. Ze komen vaak met bizarre ideeën aan. Ze omgeven zich graag met een waas van geheimzinnigheid.

Het is voor buitenstaanders niet gemakkelijk te peilen, wat Vissen mensen nu eigenlijk willen. Wanneer ze praten over zichzelf wegcijferen en zichzelf opofferen’, dan zullen ze dat niet altijd voor niets doen. Vele van deze zachtmoedige, dweperige Vissen types zijn bijzonder bedreven in de kunst van het verleiden; wanneer ze eenmaal beet hebben, dan kunnen ze de mensen versteld doen staan door de meedogenloosheid, waarmee ze hun buit verslinden of weer wegwerpen, omdat ze er eigenlijk helemaal geen belangstelling voor hebben.

Eigenschappen van mannelijke Vissen

De horoscoop vertelt ons dat mannelijke Vissen hele goede echtgenoten, vaders of vrienden zijn, maar helaas ook hele slechte. Dit hangt geheel van de kosmische constellatie af. Ze doen zelden iets half, en zeker nooit twee keer hetzelfde. Vroeger werd gezegd, dat Vissen mannen labiel en zwak zouden zijn. Tegenwoordig weet men, dat dit niet helemaal klopt. De Vissen man is niet zwak, hij verliest zichzelf alleen zo nu en dan in zijn dromen. Hij kan heel goed blijk geven van vastbeslotenheid en doelbewust handelen.

Dankzij zijn intuïtie en zijn verstand kan hem roem en eer ten deel vallen. Hij is altijd te vinden voor het opdoen van nieuwe indrukken – hetzij in de liefde, hetzij in de beroepensfeer. Een Vissen man kan veel vertellen over zijn plannen en denkbeelden, maar hij kan ook dagen lang zijn mond houden, verzonken in gedachten en bezig met plannen, die zijn omgeving vaak fantastisch voorkomen. Toch zijn die ideeën niet zo irreëel; meestal zijn ze heel goed in de praktijk te verwerkelijken.

Dromers en gevoelig

Veel sterrenbeeld Vissen mannen veranderen op middelbare leeftijd onverwacht en beginnen met een nieuw beroep. Dat gebeurt als het ware onder een innerlijke drang; ze hebben het gevoel, dat ze het eenvoudig moeten doen. Iedere Vissen man heeft een droombeeld over de manier, waarop hij zijn leven zou willen inrichten. Maar het gelukt niet iedereen, om die droom te verwezenlijken. Vissen mannen staan erom bekend, dat zij de gemoedsstemmingen van de mensen uit hun omgeving kunnen aflezen. Al wordt de Vissen man dan door zijn gevoel beheerst, een hartstochtelijk minnaar zal hij niet zijn. Zijn kracht ligt meer in de ‘passieve verovering’. Doordat het accent zo sterk op het gevoel ligt, is het Vissen type minder een denker en beleeft de wereld veel eerder op een intuïtieve, maar ondanks dat, toch nog vaak op een constructieve manier.

Zijn intensief gevoelsleven ontsluit voor hem veel nuances, die voor de doorsneemens ontoegankelijk blijven. De Vissen man voelt zich ook heel goed thuis in de rol van de afgewezen minnaar; hij komt er ook wel toe liefde uitsluitend in zijn fantasie te beleven. Deze verhoogde sensibiliteit en gevoeligheid voor charme leidt in positieve zin tot een onmiddellijk gevoelscontact met de meest uiteenlopende uitingen van gevoel in de omgeving. In negatieve zin heeft deze sensibiliteit tot gevolg, dat ook ieder verdriet en elke pijn veel intensiever gevoeld wordt en, indien het anderen betreft, meegevoeld wordt.

Gezondheid van het sterrenbeeld Vissen

Met het oog op de gezondheid is het Vissen type erg gevoelig, vatbaar en kwetsbaar wat betreft voeten, enkels, tenen en pezen. Ook het lymfe de maag en darmstreek zijn gevoelig. Op latere leeftijd kunnen zich hartzwakte en bloedsomloop ziekten manifesteren. Het lagere Vissentype heeft een sterke voorkeur voor alcohol en andere verdovende middelen. Ook kan er een zekere dispositie bestaan voor nerveuze storingen, die door piekeren, zorgen en ergernis zijn ontstaan. Op psychisch gebied kan men zielsziekten, neurosen, neurasthenie, manieën en neuralgieën nogal eens aantreffen. Vissen mensen moeten ervoor oppassen roofbouw op hun lichaam te plegen.

Het beste geneesmiddel hiervoor is: een harmonisch huwelijk of relatie en een veilig tehuis. Van alle verdovende middelen, vooral alcohol, nicotine en drugs, moet een Vissen mens afblijven. Het teken Vissen, moet zich hoe dan ook zich verre houden van het gebruik van alcohol, verslavende middelen en drugs, omdat zij maar al te gemakkelijk daaraan verslaafd kunnen raken. Koude, vochtigheid en koude voeten hebben een slechte invloed op de gezondheid.

De inspiratie, de fijnzinnigheid van de Vissen mens helpt hem bij het leren, bij zijn studie, en bij het werk zijn intuïtie zal hem helpen zijn goede plaats in het leven te vinden. Zwakkere Vissen types zullen vaak een impuls van buitenaf nodig hebben, voordat ze ertoe komen naar een nieuwe en betere positie uit te kijken. Voor velen fungeert de Vissen mens dan ook als een soort zielzorger, die zich verdiept in de problemen van zijn vrienden, zijn medewerkers en buren. De grondtoon van Vissen is een bepaalde vorm van levensangst, die hem nooit geheel verlaat en die tot op zekere hoogte de tragische ondertoon van zijn karakter kan zijn. Wanneer de Vissen mens gelukkig is, vreest hij tegelijkertijd ongelukkig te worden.

Beroepen die bij de Vissen passen

Over het beroepsleven zegt de horoscoop dat de Vissen mensen zich het meest aangetrokken voelen tot commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld tot warenhuizen, dumpzaken, farmaceutische artikelen, parfumerieën en alcoholische dranken. De onbaatzuchtige aard leidt tot werkzaamheden die in verband staan met hulporganisaties en met de sociale zorg voor minder-validen, gehandicapten, (zoals: tehuizen, hulpposten en opvangcentra voor alcoholici); ook onder artsen, leraren en verpleegsters treft men veel Vissen. De sociale motivatie is van invloed op hun beroepskeuze. Men voelt zich sterk, verbonden met water, vloeistoffen en dit mondt uit in een voorkeur voor de zeevaart, visserij, horecasector en slijterijen.

Ook heeft men belangstelling voor beroepen, die te maken hebben met kunst, zoals toneel, film, televisie, muziek, zang, schilderkunst en literatuur. Het gehele bankwezen en beurswezen hoort onder het teken Vissen. Ook gaat er een grote aantrekkingskracht uit van gesloten inrichtingen, zoals ziekenhuizen, klinieken, sanatoria, instellingen voor sociale zorg en maatschappelijke instellingen. Het Vissen type heeft ook belangstelling voor werkzaamheden als die van een detective, rechercheur en veiligheidsagent, die menigmaal tot zelfverloochening gaat.

Vissen in de omgang met anderen

In liefde en relaties zegt de horoscoop dat Vissen meestal nogal ingewikkeld zijn. De man, die onder het teken Vissen geboren is, legt in iedere liefdesrelatie namelijk veel meer gevoel, dan mannen met andere Zonnetekens. De Vissen mens met een sterke Neptunus invloed heeft een grote angst voor lichamelijke en psychische pijn, juist omdat hij zo uitzonderlijk pijn gevoelig is. Daarom laat iedere pijnlijke, bittere ervaring en iedere teleurstelling in de emotionele sfeer een diepe indruk na, die weer leidt tot een intensieve angst voor herhaling van de pijn; uiteindelijk wordt dit angst, die alleen betrekking heeft op vermeende en ingebeelde pijnen. Vissen mannen en ook Vissen vrouwen voelen zich sterk betrokken bij kunst. Vooral gevoelen zij affiniteit met kunstuitingen, die rechtstreeks de zinnen aanspreken. Ook muziek en dichtkunst – vooral lyriek – spreken hen aan. De Vissen verstaan de zeldzame kunst, om naar andere mensen te luisteren.

Eigenschappen van de Vissen vrouw

Volgens de horoscoop wil de Vissen vrouw in de liefde door haar partner, die liefst sterker moet zijn, graag verwend worden en door hem overheerst worden. Velen hebben de indruk, dat Vissen-vrouwen zwak zijn. Nu zijn hun gevoelens wel snel gekwetst, maar ze zijn even vlug weer verzoend. De zwakheid van deze vrouwen is juist hun kracht. Ze zijn meegaand; juist dit langzame toegeven is voor de mannen zo boeiend. Soms zijn zij overgevoelig, weifelachtig en dromerig. Ze zijn vrolijk onder vrolijke mensen en droevig in het gezelschap van droevige mensen. Hun week hart wil liefhebben; daar, waar zij hun vervulling vinden, hebben ze inderdaad hartstochtelijk lief, maar toch moet die liefde voorzichtig gewekt worden, voordat ze tot echte bloei geraakt. De droomwereld is haar verborgen rijk. Wanneer het gevoelsleven van een Vissen vrouw onbevredigd blijft, dan ontstaan teleurstellingen en psychische kwetsuren. Ze zal dan gedeprimeerd zijn en misschien aan minderwaardigheidsgevoelens lijden.

Liefde en relaties bij de vrouw

Vissen-vrouwen voelen zich volgens de horoscoop vaak tot oudere mannen aangetrokken, al of niet getrouwd. Maar juist deze verborgen liefdesaffaires oefenen een grote bekoring uit op Vissen-vrouwen. De vrouwen zwelgen in geheimzinnig gedoe, dat ze zelf zo geconstrueerd hebben. Ze vinden het dan heerlijk, om te verklaren dat liefde geen wettelijke grenzen kent. Ook kunnen ze jarenlang met een sterkere partner leven als zijn vriendin. De Vissen vrouwen verlangen van hem niet meer, dan dat hij haar beschut en haar troost. Vissen-vrouwen kunnen zacht, teder, romantisch, innig en meevoelend zijn; hoeveel mannen verlangen daar niet naar. Uit hun persoonlijk optreden spreekt tederheid, zachtheid, innigheid, Opofferingsgezindheid en overgave.

In tijden van teleurstelling en verdriet hebben ze een sterk verlangen naar alcohol en drugs. Daardoor ontstaat een zij het een tijdelijke en kunstmatige – verhoging van activiteit, al was het maar in de fantasie. Vissen-vrouwen zijn fijnzinnige, opofferende en betrouwbare moeders. Ze houden van hun kinderen, en leven mee met hun kleine zorgen en noden. Het valt hun moeilijk, om een strenge discipline uit te oefenen, daarom kiezen ze de gulden middenweg tussen strengheid en denken en goedigheid.

Welk sterrenbeeld past bij de Vissen?

Mensen die heel goed passen bij hen, die onder het teken Vissen zijn geboren, zijn: Kreeft (22 juni tot 22 juli) en Schorpioen (24 oktober tot 22 november). Harmonie is ook mogelijk met de tekens Stier (21 april tot 21 mei) en Steenbok (22 december tot 20 januari). Minder gunstig zijn de tekens Maagd (24 augustus tot 23 september), Tweelingen (22 mei tot 21 juni) en Boogschutter (23 november tot 21 december). Denk er om dit laatste weer met een enorme knipoog want alleen een persoonlijke horoscoop kan hier wat over uitwijzen en dan nog.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Vissen of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.